Jeesus antaa elämän

Va-paus
Klik-kaa-mal-la kuvaa voit tu-los-taa sun-nun-tai-si-vun.
  

Kas-te ja kas-teen mer-ki-tys  

Ar-mo on lah-ja

Kynt-ti-län-päi-vä

Las-ki-ai-nen

Au-tio-maan sun-nun-tai

Ru-kous ja us-ko

Jee-sus pa-han voit-ta-ja

Lei-pä-sun-nun-tai

Ma-rian il-mes-ty-mis-päi-vä

Pal-mu-sun-nun-tai

Pää-si-äi-nen

Ylös-nous-seen to-dis-ta-jia

Hy-vä pai-men

J-uma-lan kan-san ko-ti-ikä-vä

Lau-la-kaa

Ru-ko-il-kaa

Py-hän Hen-gen odo-tus

Hel-lun-tai

Py-hän kol-mi-nai-suu-den päi-vä

Aar-teet

Tu-le mu-kaan!

Ka-don-nut ja jäl-leen löy-ty-nyt

Ju-han-nus

An-na an-teek-si

Pie-ta-ri ja Paa-va-li

Rak-kau-den la-ki

Kir-kas-tus-sun-nun-tai 

Ar-vos-ta saa-mia-si ky-ky-jä

Et-sik-ko-ai-ko-ja

It-sen-sä-tut-ki-mi-nen

Jee-sus pa-ran-ta-jam-me

Lä-him-mäi-nen

Kii-tol-li-suusJumalan huolenpito

Ju-ma-lan huo-len-pi-to 

Va-paus

En-ke-lit ja lap-set eli mik-ke-lin-päi-vä

Us-ko ja e-pä-us-ko

Lä-het-ti-läät

Mik-si us-kon?

An-ta-kaa an-teek-si  
Ole val-pas!

Lop-pu hy-vin

1. ad-vent-ti

2. ad-vent-ti

3. ad-vent-ti 


   
Takaisin etusivulle