Au-tio-maan sun-nun-tai
Klik-kaa-mal-la kuvaa voit tu-los-taa sun-nun-tai-si-vun.


Kynt-ti-län-päi-vä  

Ar-mo on lah-ja

Jee-suk-sen ih-meel-li-set voi-mat

Kas-te ja kas-teen mer-ki-tys

Jee-suk-sen ni-mi-päi-vä

4. ad-vent-ti ja jou-lu-aat-to

3. ad-vent-ti

2. ad-vent-ti

1. ad-vent-ti

Lop-pu hy-vin

Ole val-pas!

An-ta-kaa an-teek-si

Mik-si us-kon?

Lä-het-ti-läät

Us-ko ja e-pä-us-ko

Tär-kein sään-tö: "Ra-kas-ta!"

Ju-ma-lan huo-len-pi-to

En-ke-lit ja lap-set eli mik-ke-lin-päi-vä

Va-pa-us

Kii-tol-li-suus

Lä-him-mäi-nen

Jeesus pa-ran-ta-ja-mme

It-sen-sä tut-ki-mi-nen

Et-sik-ko-ai-ko-ja

Ar-vos-ta saa-mi-a-si ky-ky-jä

Oi-ke-a ja väärä

Kir-kas-tus-sun-nun-tai

Rak-kau-den laki

Pie-ta-ri ja Paa-va-li

Anna an-teek-si

Ka-don-nut ja jälleen löy-ty-nyt

Ju-han-nus

Aarteet

Pyhän kol-mi-nai-suu-den päivä

Hel-lun-tai

Pyhän hengen o-do-tus

Ru-koil-kaa

Lau-la-kaa

Ju-ma-lan kansan ko-ti-i-kä-vä

Hyvä paimen

Y-lös-nous-seen to-dis-ta-jia

Pää-si-äi-nen

Pal-mu-sun-nun-tai

Kär-si-myk-sen sun-nun-tai

Ma-ri-an il-mes-tys-päi-vä

Jeesus pahan voit-ta-ja

Ru-ko-us ja usko

Au-ti-o-maan sun-nun-tai

Las-ki-ai-nen

Kyl-ve-tään sa-no-ja

Armo on lahja

Kynt-ti-län-päi-vä

Takaisin etusivulle