Kuun-te-le ker-to-mus
Pä-käl-le ja Pul-mul-le tulee riitaa.
Auta heitä leik-ki-mään so-vus-sa.

Rei-lu-a vai tyh-mää?
Päkä ja Pulmu ovat leik-ki-mäs-sä.
O-vat-ko ti-lan-teet sinun mie-les-tä-si rei-lu-ja vai tyh-mi-ä?

Kir-jai-met hu-kas-sa
O-pet-te-le Pulmun ja Päkän kanssa vie-rai-ta kieliä.
Auta heitä löy-tä-mään oikeat kir-jai-met.

O-saat-ko sa-na-ton-ta kieltä?
Mistä tietää, että Päkä on su-rul-li-nen?
Entäs Pulmu?

Sok-ke-lo-pe-li
Seuraa viivaa ja
yh-dis-tä sanat oi-ke-aan tun-tee-seen.

O-saat-ko pu-hu-a koiraa?
Kuun-te-le ta-ri-na ja
o-pet-te-le Pulmun kanssa pu-hu-maan koiraa.

Ta-vat-kin ovat kie-li-ä.
Pulmu ja Päkä ovat tehneet
si-nul-le pieniä puuhia. Ole tark-ka-na!


Takaisin etusivulle